นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
1.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลกรเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
3.แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์