นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
o18 E-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
 
โพสเมื่อ :    อ่าน 422 ครั้ง